Nepolitikin Zabavnik

MOVIZZZ

Ko je – " NEPRIJATELJ" … ? / Who is – " ENEMY" … ?

Read English version by clicking the flag…

united-kingdom-flag-pole-animated
poster
 

Film koji je gurnut u zapećak , bez obzira na sve nagrade koje je pokupio. Triler koji će Vam do kraja držati pažnju i ostaviti hrpu pitanja i odgovora iza sebe.

” NEPRIJATELJ “

Posle filma “Četvrti čovek” koji je na domaćem tržištu napravio pravi bum, jer se tema filma oslanjala na klasična domaća zamotavanja priče u to ko za koga šta radi i gde na kraju završi, Dejan Zečević je snimio film “Neprijatelj”. Ovaj film, koji je po meni možda jedan od najboljih anti ratnih filmova, za razliku od “Četvrtog čoveka”, kod običnih ljudi nije ostavio toliku impresiju. Čak, bi se moglo reći da je na domaćem tržištu i podbacio. Ali je neosporiva činjenica da je ovaj film pre svega imao ratnu tematiku kao polaznu tačku a nešto sasvim drugo kao cilj. Ljudima sa ovih prostora je jednostavno valjda bilo dosta više novijih filmova o poslednjim ratovima na Balkanu pa su ga zato i preskakali želeći sebe da poštede još neke scene koja će ih podsetiti na to mračno doba Balkana krajem 20. veka.

ekipa

Radnja filma se odvija negde u zabiti u jedinoj “preživeloj” kući, 1995. 7 dana nakon potpisivanja dejtonskog sporazuma, gde odred inžinjeraca,  čeka smenu. I dok čekaju smenu, po naređenju moraju i da demontiraju kompletan prostor, polje, oko kuće. Nagaznim, poteznim i svim vrstama pešadiskih mina, koje su sami postavili. Neki od njih su totalno depresivni, prepuni truma koje rat nosi sa sobom. Drugi katatonični, neki opet nerealno veseli i spremni na zajebanciju na mestu i u vreme kad za to i nije. Drugi nalaze spas u molitvi ili spavaju kao bebe sanjajući o povratku kući. Neki ipak okrvavljenih ruku i nečiste savesti bi želeli da se stvar oko rata nikada i ne završi…

ekipa deo 2

U takvoj atmosferi, grupa vojnika pretražujući okolnu fabriku pronalaze unutar nje čoveka zazidanog u prostoriji. Bez hrane, bez vode, bez izmeta…. Sto, stolica i gomila opušaka. To je sve što ga okružuje. Na pitanje kako mu je ime i ko ga je tu zatvorio odgovara dvosmisleno i nikada ne okrivljuje svoje tamničare i mučitelje. Čak ih ni ne naziva tako. Već samo – “…oni drugi… pre vas…

Daba

Tok priče nastavlja da se odvija u toj istoj kući, u kojoj počinju da se događaju određene “misteriozne” stvari, otpetljavaju se i pokreću dijalozi koji nikada ni nisu trebali biti spor između ljudi krajnje napetih živaca koji su posle godina ratovanja na kraju ostali “zarobljeni” na jednom mestu čekajući famoznu smenu koja nikada neće stići. Ređaju se događaj za događajem a mnoga pitanja ostaju nerešena. U međuvremenu se pojavljuje i Danica, devojka kojoj pripada kuća i koja se vraća na porodično imanje posle izbeglištva što dodatno komplikuje stvar. Ali čovek koji je izvučen iz fabrike ostaje svo vreme sa njima i polako gledaocu daje odgovor za naglu promenu raspoloženja među grupom vojnika i njihovih međusobnih odnosa.

Neprijatelj-(Aleksandar-Stojkovic,-Tihomir-Stanic-i-Slavko-Stimac)

Dalji razvoj priče otvara mnoga demagoška, teološka i uopšte psihološka pitanja čoveka koji se nađe pred nepoznatim. 

kraj

“Neprijatelj” je snimljen 2011. Sniman je na planini Kozari i u Beogradu.  Režiju potpisuje Dejan Zečević dok su zajedno na scenariju sa njim radili Đorđe Milosavljević i Vladimir Kecmanović. Ali po meni najveći posao je uradio Dušan Joksimović sa fotografijom. Ona je hladna, neprijatno realna i čak, kao da možete osetiti miris koji krasi svaku scenu kroz paletu boja koja nije nimalo svetla. U glavnim ulogama su se našli Aleksandar Stojković, Vuk Kostić, fenomenalni Tihomir Stanić, koji glumi “Dabu“, čoveka nađenog u fabrici, zatim Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Dragan Marinković, Stefan Bundalo… Zavidno dobra ekipa glumaca u jednom filmu.

neprijatelj-1

Zanimljivo je da su glumci insistirali da rade bez dublera, iako postoji gomila opasnih scena. Nemoguće je izdvojiti pored Stanića bilo kog drugog glumca u bilo kom kontekstu. Svi oni kao da su zaista bili tu, što neki i jesu, samo na drugim lokacijama i u drugom vremenu, tako da se njihovo tumačenje likova ne može dovesti ni u kakvo pitanje. Tihomir Stanić se ovde izdvojio ne samo ulogom koju igra već i načinom na koji svoje dugogodišnje pozorišno iskustvo donosi na film. Iako su svi maestralno odigrali svoje role, neke ćete likove zavoleti – dok ćete prema drugima osećati duboku odbojnost, ali njegova transformacija, će vas sigurno ostaviti “nemirnim” pred ekranom. Svaka preporuka za ovaj film koji je najmanje “ratni” a ponajviše “ljudski”. Uostalom procenite sami … Osvojio je samo 18 nagrada te godine. Ja mislim da sam uspeo da napravim neku svoju procenu. Da li ste to u stanju i Vi ?

daba 2

Ko je Neprijatelj?

 

https://www.youtube.com/watch?v=rhODmDl3M6k


 

 
 

Who is – ” ENEMY” … ?

 
poster

 A film which was pushed into the background, no matter the awards it was given. Thriller which will hold your attention until the end of your life and leave tons of questions and answers behind.

” ENEMY “

After the movie „The fourth man“ which made a real bum on a domestic market, because the theme of the film relied upon classic home wrapping of the story in who does what for whom and where he ends up at the end, Dejan Zečević filmed a movie „Enemy“. This film, which is by my opinion, maybe one of the best anti- war movies, in contrast to „The fourth man“, it didn’t make an impresion on ordinary people. You could even say it failed at home. But undeniable fact is that a starting point was war theme and finish line was something completely different. People from this region had enough, I guess, of new films about the latest wars on Balkans, so they skipped this one wishing to spare themselves of another scene which would remind them of that dark age of the Balkans at the end of the twentieth century.

ekipa

The plot of the movie happens in some remote spot in the only house that stayed whole in 1995, 7 days after the Deyton Agreement was signed, where squad of engineers waits for their shift to end. And while they wait, they have the order to disassemble complete space, field around the house. Landmines, turn – based mines and all other infantry mines they put there themselves. Some of them are totally depressed, filled with traumas war carries with itself. Other catatonic, some unrealistically happy, ready to joke when it’s not the right time or place for it. Some spend their time in prayer, sleeping like babies and waiting to return home. Some other with blood on their hands and guilty conscience would like that the thing about war never ends…

ekipa deo 2

In such atmosphere a group of soldiers, searching through a local factory, find a man walled in one of the rooms. With no food, no water, no excrement…  A table, chair and a pile of cigarette butts. That’s all that surrounds him. To the question what’s his name and who closed him in there, he always answers ambiguously and never blames his captives and torturers. He even doesn’t call them that. Only „ …the others…before you“

Daba

The story goes on in the same house, in which some mysterious things start to happen, dialogues untangle, which never should have started between men with extremely tense nerves, who after the years of warfare, at the end stayed trapped inone spot waiting for the relay that will never come. Event after event come and many matters stay unresolved. In the meantime Danica shows up. A girl to whom this house belongs and wants to come back to the family estate after beeing a refugee. This further complicates the matter. But the man who was pulled out of the factory stays with them and slowly gives the answer to the viewer for the sudden change of mood between the group of soldiers and their mutual relationships.

Neprijatelj-(Aleksandar-Stojkovic,-Tihomir-Stanic-i-Slavko-Stimac)

Further development of the story opens up many demagogic, theologic and overall psychologic questions about a man confronted with the unknown.

kraj

“Enemy” was filmed in 2011 on a Kozara mountain and in Belgrade. Directed by Dejan Zečević while the script came out as a cooperation between him as well as Đorđe Milosavljević and Vladimir Kecmanović. But the greatest work, I think, did Dušan Joksimović with his photography. It is cold, uncomfortably real, like you can smell the surroundings of every scene, through colours which are not bright at all.

Actors who found themselves in main roles are Aleksandar Stojković, Vuk Kostić, phenomenal Tihomir Stanić, who acts “Daba“,a man found in a factory, then Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Dragan Marinković, Stefan Bundalo… Enviably good team of actors in one movie.

neprijatelj-1

It’s interesting that actors asked to work without doublers, even though there are numerous dangerous scenes. It’s impossible to isolate any other actor, except for Stanić in any other context. All of them seem like they were really there, which some of them did, only in different locations and different time, so that their interpretation of the role can’t be questioned. Tihomir Stanić singled out, not only with his role, but with the way he brings his longlasting theatre experience to the film. Although they all played their parts masterly, some of them you will grow to love and towards some you will feel a deep hostility, but his transformation will leave you restless in front of the screen.

Every recommendation for this film which is the least „war“ film and the most“ human“.

After all make your own judgment… It has won 18 awards that year. I think I succeeded in making my own assesment.  Are you capable of doing the same?

daba 2

Who is the ENEMY … ?

 

https://www.youtube.com/watch?v=rhODmDl3M6k

 

(Visited 44 times, 1 visits today)

Leave a Reply

%d bloggers like this: