Nepolitikin Zabavnik

MOVIZZZ

" TRKA " – " RACE "

  • Olympische Spiele 1936 in Berlin, Siegerehrung im Weitsprung: Mitte Owens (USA) 1., links: Tajima (Japan) 3., rechts Long (Deutschland) 2., Zentralbild/Hoffmann

TRKA

 

Read English version by clicking the flag…

united-kingdom-flag-pole-animated
large_large_2m7GhEQg36uic3cWEjXhOqmYNAB
 

Ovo je verovatno jedan od onih filmova kojeg se niko do sada nije usudio da snimi zbog  činjenice da je jedna od najlegendarnijih Olimpijskih igara, održanih u Berlinu 1936. za najveću zvezdu imala crnca, ili afroamerikanca – kako god. A da je sve do skoro njegovo ime pominjano samo jer je bilo nemoguće osporiti četiri zlatne medalje koje je osvojio.

Sommerolympiade, Siegerehrung Weitsprung

Sprint 100m – Sprint 200m – Skok u dalj – Štafeta 4 x 100m = 4  ZLATNE medalje.

Priča je naravno, o čuvenom atletičaru Džesi Ovensu. Pravo ime mu je zapravo James Cleveland “Jesse” Owens, ali je ostao Jesse Owens samo zato jer ga je učitelj prozvao Jesse, (Džesi), navodno, nije dobro razumeo tamnoputog dečaka koga su svi oslovljavali sa J.C. – što je samo bila skraćenica njegovog punog imena.  Rođen je 12. septembra 1913. u Oakvilleu, Alabama, a odrastao u Klivlendu, u Ohaju. Umro je od raka pluća u Tuskonu, Arizona. 31. marta 1980. Sahranjen je u ” Oak Woods Cemetery ” – u Čikagu. Što je još samo jedan pokazatelj koliko su ga “voleli” Amerikanci…S obzirom da su tamo sahranjeni još mnogi drugi velikani za koje nije bilo mesta na grobljima za “velikane”.

Jesse_Owens_1971_Ajman_stamp

Ova biografsko – istorijska drama, inspirisana stvarnim događajem je snimana pola u Kanadi i USA, malo u Nemačkoj i Italiji. Film je najvećim delom sponzorisan od porodice Owens kao i od fondacije koju je pokojni atletičar osnovao. Vrlo malo reči o filmu, zar ne?

race-still

Možda zato što u samom nazivu filma već postoji dvosmislenost na engleskom jeziku: ” RACE ” – Trka ili Rasa ? Režiju potpisuje Stephen Hopkins, a ulogu Ovensa igra mladi Stephan James. Hopkins je rođen na Jamajci, i do sada mu je ovo verovatno najveći film koji je uradio. Pored Džeremi Ajronsa u filmu se ne pojavljuju velike zvezde, ali je sama atmosfera filma za svakog glumca napravila po jednu zvezdicu više. Radnja počinje naravno, Džesijevim dolaskom na univerzitet u Ohaju, gde dobija stipendiju zahvaljujući svojoj brzini u atletici, ali ne i u tehnici. Za njegov uspeh na olimpijskim igrama je najviše zaslužan, posle njega samog naravno, i njegov trener Larry Snyder koji je mladog Ovensa svojom tehnikom doveo do savršenog atletičara.

images (1)

Cela radnja filma bi se u biti mogla svesti na prvi deo. Pripreme Džesija za odlazak na Olimpijadu. Amerika, koja je u to vreme i dalje bila jasno rasno podeljena je bila takođe podeljena i po mišljenju toga da li učestvovati na nacističkom terenu, bez obzira što su u pitanju Olimpijske igre. Sam odnos belaca prema crncima je jasno pokazan u filmu. Za trenutak sam ga gledajući pomislio “ Pa, Nemci su bar bili iskreni i nisu ništa skrivali !!! “

images

Međutim, u nekim delovima filma je objašnjeno koliki je pritisak bio na mladom Ovensu. Sa jedne strane, želja za takmičenjem i sportski duh u kombinaciji sa dokazivanjem da vredi kao čovek bez obzira na boju kože i sa druge strane pritisak da ne ide na takmičenje što od belaca širom Amerike do njegove najbliže okoline i rodbine. Podeljenost u mišljenjima svih, osim njegovog trenera, koji, iako Jevrej, nije hajao za to što se predstojeći događaj odvija u zemlji u kojoj njegovu naciju trpaju u kamione u sred bela dana i šalju u geto. On je verovatno na to gledao kao što je u Americi gledao kako se belci odnose prema crncima.

ownst

Ovo je dobro režiran film sa lepom fotografijom i sjajnom pričom o rasizmu i sportu.Jer, Džesi Ovens je Nemcima ispred nosa pobedio njihovog Carl ‘Luz’ Long -a, koji je tada bio evropski šampion. I to ne bez razloga. Nemački šampion je izgubivši od američkog atletičara – ruku pod ruku sa njim optrčao počasni krug u sred Berlina Hitleru ispred nosa! To mogu samo veliki i pravi sportisti. On i Džesi su ostali prijatelji do početka rata da bi na samom njegovom početku, Lutc Long bio mobilisan, poslat na front gde je na kraju i izgubio život, navodno od posledica ranjavanja negde u Italiji 1943.

owenslong100_v-ardgrosswidescreen

Postoje mnoge verzije o tome da je poslat zbog odnosa sa Džesi Ovensom, mada, po samom Ovensu i priča da Hitler nije hteo sa njim da se rukuje je bila ispričana zbog političkih motiva. Po jednoj priči u svojoj autobiografiji Kancelar mu je mahnuo dok je trčao počasni krug, a po drugoj postoji čak i fotografija gde se vidi kako se rukuju. Kako god, Nemci su u ovom filmu “male mace” po pitanju mržnje i licemerja u odnosu na tadašnju Ameriku. Tadašnji odnos belaca je “lepo” prikazan u filmu, da ne moramo ni da pominjemo Dr. Martin Luter Kinga i sve šta se događalo do kraja ’60.-tih. Dovoljno je reći da je tadašnji predsednik Ruzvelt, u jeku izborne kampanje plašeći se reakcije belaca, odbio primiti Ovensa u Belu kuću. Licemerje je otišlo do te granice da kad se Džesi Ovens samovoljno vratio kući sa evropske turneje američkih atletičara posle Olimpijade, zbog loših uslova i gladi!? Američki olimpijski Savez mu je zabranio takmičenje u SVIM sportskim takmičenjima! Nastavio je baviti se atletikom tako što je davao neverovatnu prednost protivnicima ili trkajući se protiv konja! Završio je u Čikagu radeći kao lokalni DJ u jazz klubu. Džesi Ovens – američka zvezda olimpijskih igara u Berlinu 1936. … George H. W. Bush ga je posmrtno 1990. godine, odlikovao  “Kongresnom zlatnom medaljom“. 

images (3)

Kada pogledate ovaj dirljiv film zapitaćete se : Koliko li je sportista nestalo zahvaljujući predrasudama, licemerju i politici? A onda nastavite da gledate trenutne olimpijske igre u Riju gde je najveći procenat gladnih u jednom gradu i shvatićete… A možda  i nećete.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=LQIe4JKjYn4&w=560&h=315]

 


 

” RACE “

 
large_large_2m7GhEQg36uic3cWEjXhOqmYNAB

 

This is probably one of those films, which no one, up until now, didn’t dare to film, because of the fact that one of the most legendary Olympic games, held in Berlin in 1936 had for it’s biggest star a black man, or African American –say it how you like it. And that his name was mentioned only because nobody could deny him four golden medals he has won.

Sommerolympiade, Siegerehrung Weitsprung

Sprint 100m – Sprint 200m – Long jump – Relay – race 4x100m =  4 GOLDEN medals

This story is, of course, about famous athlete Jesse Owens. His real name is James Cleveland “Jesse” Owens, but he stayed Jesse Owens only because his teacher didn’t understand dark skinned boy who everybody called J.C. – which was his name in short. He was born on September 12, 1913 in Oakville, Alabama, and grew up in Cleveland, Ohio. He died of lung cancer in Tuscon, Arizona on March 31, 1980. He was burried in “Oak Woods Cemetery” in Chicago. Which is only one more indicator how much Americans „loved“ him. Considering many more giants were burried there for whom there was no space on cemeteries for „giants“.

Jesse_Owens_1971_Ajman_stamp

This biographical – historical drama inspired by true events was filmed half in Canada and USA, a little bit in Germany and Italy. Film was mostly sponsored by Owens family as is of foundation which late athlete had found. Very few words about film, don’t you think?

race-still

Perhaps because in title itself there is a double meaning i English „RACE“ – running match or breed? Stephen Hopkins is a director, and a role of Owens plays young Stephen James. Hopkins is born on Jamaica and up until now this is most likely his biggest film. Besides Jeremy Irons there are no big stars in the movie but the overall atmosphere put one more star next to each actor’s name. The plot begins, of course, with Jesses coming to the University of Ohio, where he gets scholarship thanks to his speed, but not technique. For his success in the Olympics, most deserved, after himself of course, is Larry Snyder, who young Owens teaches his own technique and makes a perfect athlete out of him.

images (1)

The whole plot of the film could be reduced to the first part. Preparation of Jesse for the Olympics. America, which was still clearly racially defined, was also divided in the opinion should they be a part of the Olympics on a nazi field. The attitude of the whites towards blacks was clearly portrayed in the film. For a moment, watching it, I thought „ Well at least Germans were honest and they didn’t hide anything!!!“

images

However, in some parts of the movie it is explained how big was the preassure on young Owens. On one side, his wish to compete and a sport spirit in a combination with his worth, no matter the skin colour, and on the other the preassure not to go by whites around America to his closest friends and kin. Partition in the opinion by all except for his coach, who even though a Jew himself, didn’t care that coming event is held in a country which puts his own Nation on trucks in broad day light and sends them to a geto. He probably cosidered that the same as relationship between whites and blacks in America.

ownst

This is a well directed movie with a beautiful photography and excellent story about rasism and sport. And with a good reason. Because Jesse Owens had won over German Carl ‘Lutz’ Long, who was Europian champion of that time. And German champion having lost from the American athlete, had ran a Honorary Circle, arm in arm with him, in front of Hitler’s very nose in the middle of Berlin. That can do only true and big sportists. Him and Jesse stayed friends until the beginning of the war, when Lutz Long was mobilized, sent to front where he, at the and had lost his life, allegedly of wounds somewhere in Italy in 1943.

owenslong100_v-ardgrosswidescreen

There are many versions about whether he was sent to front only because of his relationship with Jesse Owens, although, by Owens himself the story about how Hitler didn’t want to shake his hand was politically motivated. By one story, in his autobiography, he says chancellor had waved at him while he was running an Honorary Circle, and by the other there is even a photo where you can see them shaking hands. Anyhow, Germans are „little kittens“ considering hatred and hipocracy in a comparison to America of that day. Attitude of whites towards blacks is „nicely“ portrayed in the film, so we don’t even have to mention Martin Luther King and everything that happend until the end of sixties. It is enough to say, that President Roosvelt, in the midst of election camapaign, fearing the reacton of the white folk, refused to accept Owens in the White House. Hipocracy went so far that when Owens returned home arbitrarily from the European tour of American athletes after the Olympics, because of bad conditions and hunger (!?!) American Olympic Union banned him from EVERY sport competition! He continued to pursue athletics by giving enormous advantage to his oponnents, or by racing a horse. He ended up in Chicago working as a local DJ in a jazz club. Jesse Owens – an American star of the Olympics in Berlin in 1936…

George H. W. Bush honoured him, posthumously in 1990 by a „Congress Gold Medal“.

images (3)

When you finish watching this touching film you will ask yourself: How many sportist disapeared thanks to prejudice, hipocracy and politics? And then continue to watch present Olympics in Rio, where is the most percentage of hungry people in one city and than you will understand. … And maybe you won’t.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=LQIe4JKjYn4&w=560&h=315]

(Visited 127 times, 1 visits today)

Leave a Reply

%d bloggers like this: